Regulamin dostaw w Restauracji Zakątek pod Teatrem

Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjcie zamówienia powoduje niedojściem umowy sprzedaży do skutku.

Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

  • towar jest tymczasowo niedostępny;
  • podane przez Kupującego dane są niekompletne, bladnę lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  • kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia;
  • pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

Restauracja Zakątek pod Teatrem nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz bladnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres lub numer telefonu.